Koshi no Kanbai

越乃寒梅

Credits

Client
Ishimoto Sake Brewery
石本酒造株式会社
Art Director
Daigo Daikoku
大黒大悟
Designer
Daigo Daikoku, Yuto Kanke, Mika Tohmon, Kosuke Tsurube
大黒大悟、菅家悠斗、東門光香、釣瓶昂右
Copywriter
Norimitsu Korekata
是方法光
Photographer
Mahiro Shintani
新谷真博
Producer
Tatsuki Suzuki
鈴木龍毅